پروژه های اجرا شده

محل اجرا: آب شیرین کن ( اسمز معکوس)

بخش ها: تولید- شرب

امکانات: آب شیرین کن

وضعیت: پایان یافته

توضیحات:

شرکت تولیدی صنعتی لاک سان شرکت تولیدی صنعتی لاک سان

محل اجرا: سیستم تصفیه آب (اسمز معکوس)

بخش ها: ( صنعتی و شرب)

امکانات: آب شیرین کن

وضعیت: پایان یافته

توضیحات:

شرکت آریان آسانسور شرکت آریان آسانسور

محل اجرا: سیستم تصفیه آب

بخش ها: ( صنعتی )

امکانات: تصفیه آب صنعتی

وضعیت: پایان یافته

توضیحات:

شرکت KWC شیر آلات صنعتی ایران شرکت KWC شیر آلات صنعتی ایران

محل اجرا: تصفیه آب صنعتی

بخش ها: صنعتی

امکانات: سیستم تصفیه آب

وضعیت: پایان یافته

توضیحات:

شرکت لوله قدیر پاسارگاد شرکت لوله قدیر پاسارگاد

محل اجرا: تصفیه آب صنعتی

بخش ها: صنعتی - دیالیز

امکانات: سیستم تصفیه آب

وضعیت: پایان یافته

توضیحات:

بیمارستان امام خمینی پل دختر بیمارستان امام خمینی پل دختر

محل اجرا: آب شیرین کن ( اسمز معکوس)

بخش ها: ( صنعتی و شرب)

امکانات: آب شیرین کن

وضعیت: پایان یافته

توضیحات:

شرکت مهندسی و توسعه سروک آذر شرکت مهندسی و توسعه سروک آذر
... 6 7 8